Happy Birthday!

October 13th, 2017 celebrates Lenny Bruce’s 92nd birthday!

len